Kamu Denetçiliği Kurumundan Taşerondan Kadroya Geçen İşçileri İlgilendiren Önemli Karar

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin meslek kodları ile ilgili önemli karar.

Kamu Denetçiliği Kurumundan Taşerondan Kadroya Geçen İşçileri İlgilendiren Önemli Karar

696 KHK ile taşeron'dan kamunun sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin meslek kodları ile ilgili KDK'dan önemli karar geldi. KDK'nın kararına göre işçilerin fiilen yaptığı işlere göre meslek kodlarının SGK'ya bildirilmesi istendi.

Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeronların fiilen yaptığı işleri SGK'ya bildirilmediği ve KDK'ya itiraz başvurusu yaptığı öğrenildi. Yapılan itirazları değerlendiren KDK kurumlara tavsiye kararının sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin fiilen yaptıkları işlerle ilgili meslek kodlarını SGK'ya bildirmeleri gerektiğini bildirdi.

Meslek kodları ile ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde taşeron olarak çalışan ve daha sonra sürekli işçi kadrosuna geçen kişinin, biyolog diploması olmasına rağmen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı olarak istihdam edilen, fiilen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Androloji Laboratuvarı'nda embriyolog olarak çalıştığını, taşerondan sürekli işçi pozisyonuna ise biyolog olarak geçirildiğini, aslında fiili olarak embriyolog görevini yerine getirdiğini belirterek fiilen yaptığı işin meslek kodunun (unvanının) tarafına verilmesini ve meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesini istedi. 

KDK'nın bu konu hakkında verdiği karar şu şekilde;

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

  1. Başvuran; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, …taşeron şirket bünyesinde biyolog diplomasına sahip olmasına rağmen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile istihdam edildiğini ancak fiilen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Androloji Laboratuvarı'nda embriyolog olarak çalıştığını, taşerondan sürekli işçi pozisyonuna ise biyolog olarak geçirildiğini, aslında fiili olarak embriyolog görevini yerine getirdiğini belirterek fiilen yaptığı işin meslek kodunun (unvanının) tarafına verilmesini ve meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun 19/10/2018 tarihli ve … sayılı, 25/12/2018 tarihli ve … sayılı bilgi-belge isteme yazılarına cevaben Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen 14/11/2018 tarihli ve … sayılı, 09/01/2019 tarihli ve … sayılı yazılarda:

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Başvuran; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, …taşeron şirket bünyesinde biyolog diplomasına sahip olmasına rağmen Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanı ile istihdam edildiğini ancak fiilen Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Androloji Laboratuvarı'nda embriyolog olarak çalıştığını, taşerondan sürekli işçi pozisyonuna ise biyolog olarak geçirildiğini, aslında fiili olarak embriyolog görevini yerine getirdiğini belirterek fiilen yaptığı işin meslek kodunun (unvanının) tarafına verilmesini ve meslek kodunun şuan çalıştığı pozisyona uygun hale getirilmesini talep etmektedir

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun 19/10/2018 tarihli ve … sayılı, 25/12/2018 tarihli ve … sayılı bilgi-belge isteme yazılarına cevaben Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen 14/11/2018 tarihli ve … sayılı, 09/01/2019 tarihli ve … sayılı yazılarda:

2.1. İlgilinin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde personele dayalı hizmet alımı yoluyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalenin 3 yıl süre ile Personele Dayalı Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin Laboratuvar Teknisyeni kısmında belirtilen şartlarla istihdam edilmekte olduğu,

2.2. İhaleye ait teknik şartname de Üniversite hastanesine ait tüm laboratuvarlarda çalışacak personele ilişkin hususların tanımlandığı kısımda, Laboratuvar Teknisyeni olarak 30 personel çalıştırılması ve brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ödenmesinin şarta bağlandığı, çalıştırılacak personelin eğitim durumu için Üniversitelerin Biyoloji ve Kimya, Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Laboratuvar ve Laborant ve Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Teknisyenliği bölümü mezunu olanların istihdam edileceğinin belirtildiği,

2.3. İlgili personelin, işe giriş döneminde teknik şartnamede belirtilen eğitim durumu içerisinde yer alan Biyoloji bölümü mezunu olarak Laboratuvar Teknisyenliği kısmında başvurusu değerlendirildiğini ve ilgili şartlara haiz olduğu kabul edilerek yüklenici firma tarafından laboratuvar teknisyeni olarak istihdamı sağlandığını, ilgili personelin işe başlamasından sonra Üniversite hastanesinde faaliyet gösteren laboratuvarlardan birisi olan Androloji Laboratuvarında görevlendirildiği, Hastanedeki diğer laboratuvarlarda da istihdam edilen Biyoloji mezunu hizmet alımı kapsamında çalışan personelinde yine aynı vasıflarda çalıştırılmakta olduğu,

2.4. Üniversite hastanesinde aynı ihale sürecinde, hizmete açılan Tüp Bebek Ünitesi için istihdam edilmek üzere aynı teknik şartnamenin Embriyolog kısmında 2 personel çalıştırılması ve brüt asgari ücretin %250 fazlası ücret ödenmesinin şarta bağlandığı, bu bölümde Tüp Bebek Merkezi tecrübesi olan ve ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinin tercihi ile 2 personelin yüklenici firma tarafından temin edilerek istihdam edildiği, ilgili personelin ise teknik şartnamenin Laboratuvar Teknisyenliği kısmındaki şartlara göre işe başlamış olup daha sonra görevlendirilmiş olduğu Androloji Laboratuvarının da Tüp Bebek Merkezine bağlı hizmet verdiğini öne sürerek teknik şartnamenin Embriyolog kısmında belirlenen vasıf üzerinden ücret alması gerektiğini ifade etmekte olduğu,

2.5. Ancak, ilgili personelin bu talebinin o günkü ihale şartlarında teknik şartnamede belirlenen diğer branşlarda (hemşire vb.) yapılan %20 iş artışı nedeniyle kontenjanın kısıtlı olmasından ve Tüp Bebek ünitesi ile Androloji Laboratuvarının ayrı birimler olması ve teknik şartnamede birbirinden ayrı birimler olarak değerlendirilmesinden dolayı, %250 vasıfta üçüncü personelin istihdam edilmesinin mümkün olmadığı hususunun kendisine ve daha önce başvurduğu diğer mercilere bildirildiğini, belirtilen nedenlerle, ilgili personel 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması kapsamında 02.04.2018 tarihi itibariyle Üniversite hastanesinde sürekli işçi statüsünde istihdam edildiği,

2.6. 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin; 113 üncü maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa geçici 7 nci madde, 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 23, 24 ve 25 inci maddeler eklendiği, yayımlanan mevzuat kapsamında kamuda taşeron olarak çalışan personelin kadroya geçiş işlemlerinde, sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebileceği, ilgilinin söz konusu mevzuat gereği, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden

dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan ettiği,

2.7. Söz konusu ilgili mevzuat gereği, sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut iş yerinin girdiği iş kolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamaz hükmünün amir olduğunu, bu hüküm gereği ilgili personelin kadroya geçişinde, taşeron firma personeli olarak çalıştığı süreçteki mali ve sosyal haklarıyla kadroya geçişi sağlandığından bu hususta kurum olarak bir düzenleme yapılmasının söz konusu olmadığı,

2.8. Konu ile ilgili ileriki zamanlarda yayımlanacak mevzuat çerçevesinde kurum olarak işlem yapılması mümkün hale geldiğinde durumun değerlendirilebileceği,

Gibi bilgiler yer aldı. Tam metne ulaşmak için tıklayın

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 14:33
YORUM EKLE